สำหรับเครือข่ายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 24 สถาบันของรัฐ
You are not authorized to access this Digital Collection.

ต้องการสืบค้นจากที่บ้านหรือหน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย วันนี้ปัญหาดังกล่าวได้หมดสิ้นไป เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เปิดให้บริการ KKU SSL VPN เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีโอกาสสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะเครื่องที่มี IP address ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ใช้สามารถใช้บริการดังกล่าวโดย ติดต่อที่ URL http://vpn.kku.ac.th/แล้วทำตามขั้นตอนการใช้ดังกล่าว